spacer
Aprann Kòman Pou Tape

Event Type: Technology Classes
Date: 4/21/2014
Start Time: 4:00 PM
End Time: 5:00 PM
Description:
 Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt
This class is taught in Haitian Creole.
Library: Hiawassee Branch
Location: Hiawassee - Training Lab
Other Information:
 Tout klas yo gratis pou tout moun ki abite nan distri Oranj la e ki gen kat bibliotèk la, moun ki peye pou kat la, e moun ki gen kat paske yo gen yon kay nan distri Oranj la. Ou dwe rejistre davans pou klas yo. Pou rejistre ou ka rele nimero telefòn sa-a 407-835-7323 osinon ou ka ale nan ninpòt bibliotèk nan distri Oranj la.

Moun ki pa rete nan distri Oranj la ap peye $10.00 pou klas ki ansènye nan bibliyotèk la e $25 pou klas ki ansènye sou entènèt. Kòb sa yo pap reranbouse epi ou dwe peye avan ou rejistre pou klas la.

Pou moun ki gen kat bibliotèk la, si ou ta vle anile yon klas ou dwe rele 24è an avans pou ka fè sa . si ou pa fè sa bibliotèk la ap fè ou peye $5 paske ou rejistre pou yon klas epi ou pa vini. Sil vou plè pa anile oken klas si dat la ak lè-a gentan pase.

Si yon moun gen yon problem pou pran yon klas akoz de endikape li, ou ka rele bibliotèk kote ou ap pran klas la sèt jou davans pou nou ka mete aranjman pou-ou nan lè klas la.
Contact: Creole
Contact Number: 407-835-7323
Presenter: Remy L.
Link: Ki moun ki ka pran klas sa: Moun ki konn itilize
Status: Closed
Please Note
  • Attendee must be a resident of Orange County
  • A $5 late cancellation fee will be charged unless reservations are cancelled by 11:59 pm the day before the class is scheduled. For more information visit www.ocls.info/cancelfee or call 407.835.7323.