Remind me about this event
Kman Pou Itilize Souri ak Klavye a
Event Type: Technology Classes
Date: 4/7/2014
Start Time: 7:00 PM
End Time: 8:00 PM
Library: Hiawassee Branch
Location: Hiawassee - Training Lab
Description: Aprann Kman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou f ou f pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou f ou f pratik nan klas la pou ka vinn alz l ou ap itilize klavye a. Odyans rekmande : Adilt
Add to Link Text in Evanced: Ki klas ou bezwen avan sa : Sourit ak Klavye

This class is taught in Haitian Creole.
Other: Tout klas yo gratis pou tout moun ki abite nan distri Oranj la e ki gen kat bibliyotk la, moun ki peye pou kat la, e moun ki gen kat paske yo gen yon kay nan distri Oranj la. Ou dwe rejistre davans pou klas yo. Pou rejistre ou ka rele nimero telefn sa-a 407-835-7323 osinon ou ka ale nan ninpt bibliotk nan distri Oranj la.


Moun ki pa rete nan distri Oranj la ap peye $10.00 pou klas ki ans�nye nan bibliyotk la e $25 pou klas ki ans�nye sou ent�n�t. K�b sa yo pap reranbouse epi ou dwe peye avan ou rejistre pou klas la.


Pou moun ki gen kat bibliot�k la, si ou ta vle anile yon klas ou dwe rele 24� an avans pou ka f� sa . si ou pa f� sa bibliot�k la ap f� ou peye $5 paske ou rejistre pou yon klas epi ou pa vini. Sil vou pl� pa anile oken klas si dat la ak l�-a gentan pase.


Si yon moun gen yon problem pou pran yon klas akoz de endikape li, ou ka rele bibliot�k kote ou ap pran klas la s�t jou davans pou nou ka mete aranjman pou-ou nan l� klas la.


First Name
Last Name
Your Email Address
 Get a new challenge
Write the characters in the image above